Statuten en Privacy websitebezoekers JTL

NAAM
Artikel 1, 
De vereniging draagt de naam JEUGD THEATERGROEP LELYSTAD.
ZETEL.
Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Lelystad.
DOELSTELLING.
Artikel
3, 1)            De vereniging heeft ten doel; kinderen spelenderwijs vertrouwd –te maken met diverse facetten op het creatieve en culturele vlak. —2)            Zij tracht dit doel te bereiken – hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met andere verenigingen of organisaties – door repetities, het geven van minimaal een uitvoering per seizoen en ­al hetgeen wat voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn .
DUUR
Artikel
4.
De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 5. ———————————————————-

1)  De vereniging kent drie soorten leden, te weten:

A- leden;
B-leden;
C-leden;
Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt of ­worden daaronder verstaan zowel de A-leden en de B-leden, tenzij –­het tegendeel blijkt.
A-leden zijn leden die aan de activiteiten van de vereniging deel ­nemen. De minimale leeftijd is 6 jaar, de maximale leeftijd is 18 ­jaar. Uitzonderingen op deze regel zijn ter beoordeling van het bestuur.

LEDEN EN DONATEURS. 

B-leden zijn de wettelijke vertegenwoordigers/sters van de minder­jarige A-leden. Per gezin kan er één B-lid zijn.
C-leden zijn niet betalende leden die, met een door het bestuur te –­beoordelen regelmaat, een zinvolle bijdrage leveren ten behoeve van – verwezelijking van de door de vereniging gestelde doelen. Donateurs zijn natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bereid –­hebben verklaard de vereniging financieel en/of materieel te steunen.

 • A-leden, zolang minderjarig, en donateurs hebben· geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun krachtens de statuten zijn toegekend en
  opgelegd.
 • Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

TOELATING.
­Artikel 6.
Toelating tot de vereniging geschiedt door aanmelding bij het bestuur, tenzij het bestuur heeft besloten tot een ledenstop. ­Bij aanmelding van personen die de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt dient van de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) te blijken.                                                                –

BE-EINDIGING LIDMAATSCHAP. 

Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt:
­a. door overlijden van het lid;
­b. door schriftelijke opzegging door het lid, met inachtneming van –­een opzegtermijn van één maand;
door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging;–­deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ­lid maatschap te laten voortduren; door ontzetting, welke door het bestuur wordt uitgesproken, doch – uitsluitend wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, –­reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke  wijze         benadeelt;
ingeval van zodanige ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteId;
hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van – het besluit tot ontzetting beroep open op de ledenvergadering; ­gedurende die beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokkene Iid geschorst.
Wanneer een lidmaatschap wordt opgezegd, dient een opzegtermijn -­van één maand in acht te worden genomen.Indien het lidmaatschap na de eerste van de maand wordt beëindigd, blijft de contributie van de lopende en de volgende maand verschuIdigd.

 • Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de aan het lidmaatschap verbonden rechten geheel of ten dele te schorsen, indien en —­voor zolang een lid in gebreke blijft in de nakoming van zijn finan­ciele of andere verplichtingen jegens de vereniging. ­Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door opzegging of ontzetting, eindigt van rechtswege door het verloop van de 1e termijn.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een ­besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. ­RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN. 

Artikel 8. 

1 ) De leden hebben het recht van de door de vereniging geboden faciliteiten gebruik te maken en deel te nemen aan de door of namens haar –­georganiseerde evenementen en activiteiten. ­Een en ander moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder voorwaarden als door het bestuur ter zake zijn of zullen worden gesteld. –

 • De door de leden verschuldigde contributie en eventuele overige bijdragen worden vastgesteld door de ledenvergadering.
 • Het bestuur is bevoegd in naam van de vereniging rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.
 • STATUTENWIJZIGING

Notarissen

HAK & REIN VOS

AFSCHRIFT

Heden, zeventien mei tweeduizend één, verschenen voor mij, meester Remco – van Zwol, notaris gevestigd te Lelystad: ————–­de heer meester Bastiaan Zwaveling, geboren te Leiden op acht juli —-­negentienhonderd éénenzeventig, met kantooradres Meentweg 8, 8224 BP -­Lelystad,———————-­ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: –­vereniging: JEUGD THEATERGROEP LELYSTAD, statutair gevestigd te – Lelystad,————————­Blijkende van gemelde volmacht uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht.———————­De comparant, handelende als gemeld, verklaarde: ———–

“dat bij akte houdende oprichting op elf november negentienhonderd –­achtentachtig, verleden voor meester Jan Cornelis Posch, destijds notaris te – Amsterdam, zijn vastgesteld de statuten van de vereniging: JEUGD –­THEATERGROEP LELYSTAD, statutair gevestigd te Lelystad, (feitelijk gevestigd Kempenaar 09-31, 8231 VC Lelystad) ingeschreven in het -­Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Flevoland – onder nummer 406S6072, hierna te noemen: de vereniging; ——­dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering – gehouden te Lelystad op twee november negentienhonderd—–­negenennegentig rechtsgeldig heeft besloten de statuten van de vereniging – partieel te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht —­exemplaar/uittreksel van de notulen van voormelde vergadering; —­dat ter vergadering het statutair voorgeschreven quorum vertegenwoordigd · was en het besluit is genomen met de vereiste meerderheid van stemmen”. –

De comparant handelend als gemeld, verklaarde in verband hiermee de volgende wijzigingen van de statuten vast te stellen: ————–

 1. Artikel l komt te luiden:—————-­”De vereniging draagt de naam: Flevolandse Theatervereniging J.T.L.”. –
 2. In artikel 3 lid 1 wordt het woord “kinderen” vervangen door “haar leden”. –
 3. In artikel 5 lid 1 wordt de zin “A-leden zijn leden die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen. De minimale leeftijd is zes jaar, de maximale – leeftijd is achttien jaar. Uitzonderingen op deze regel zijn ter beoordeling – van het bestuur.” vervangen door ‘ A leden zijn leden die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen. De minimale leeftijd is zes jaar, er is geen – maximale leeftijd. Uitzonderingen op deze regel zijn ter beoordeling van het bestuur.–
 1. Artikel 16 komt te luiden:–Hel verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één september tot en met éénendertig augustus.
E.       Artikel 17 lid 4 komt te luiden:–­Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.”

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend terwijl diens identiteit door mij, – notaris, is vastgesteld. De verschenen persoon, en, voor zover deze niet dezelfde is, de partij, is door – mij, notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de inhoud van deze akte kennis te nemen.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen –­persoon en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit – deze akte voortvloeien aan de verschenen persoon uiteengezet. —–­Deze heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben – genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de -­verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ­Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte  vermeld.

De volledige statuten en huishoudelijk reglement kunt u inzien in het mededelingenbord wat hangt in de ingang van ons pand of opvragen bij het Bestuur.

Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het afweren van cyberaanvallen;
 • in geval van een cyberaanval, het mogelijk maken van strafvervolging.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • ip-adres.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende een uur.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden, religie of etniciteit, zonder uw toestemming.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de ledenregistratie en financiële administratie (AKB Administratie);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Flevolandse theatervereniging JTL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we verwerken de persoonsgegevens zoveel mogelijk in de cloud;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Flevolandse Theatervereniging JTL
Kamp 28-49
8225 GK Lelystad
Telefoon: 0320-416475
Email: info@jtl-theater.nl