Statuten en Statutenwijziging JTL

NAAM
Artikel 1, 
De vereniging draagt de naam JEUGD THEATERGROEP LELYSTAD.
ZETEL.
Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Lelystad.

 

DOELSTELLING.
Artikel
3, 1)            De vereniging heeft ten doel; kinderen spelenderwijs vertrouwd –te maken met diverse facetten op het creatieve en culturele vlak. —

2)            Zij tracht dit doel te bereiken – hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met andere verenigingen of organisaties – door repetities, het geven van minimaal een uitvoering per seizoen en ­al hetgeen wat voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn .

DUUR
Artikel
4.
De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 5. ———————————————————-

1)  De vereniging kent drie soorten leden, te weten:

A- leden;
B-leden;
C-leden;
Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt of ­worden daaronder verstaan zowel de A-leden en de B-leden, tenzij –­het tegendeel blijkt.
A-leden zijn leden die aan de activiteiten van de vereniging deel ­nemen. De minimale leeftijd is 6 jaar, de maximale leeftijd is 18 ­jaar. Uitzonderingen op deze regel zijn ter beoordeling van het bestuur.

LEDEN EN DONATEURS. 

B-leden zijn de wettelijke vertegenwoordigers/sters van de minder­jarige A-leden. Per gezin kan er één B-lid zijn.
C-leden zijn niet betalende leden die, met een door het bestuur te –­beoordelen regelmaat, een zinvolle bijdrage leveren ten behoeve van – verwezelijking van de door de vereniging gestelde doelen. Donateurs zijn natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bereid –­hebben verklaard de vereniging financieel en/of materieel te steunen.

 • A-leden, zolang minderjarig, en donateurs hebben· geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun krachtens de statuten zijn toegekend en
  opgelegd.
 • Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

TOELATING.
­Artikel 6.
Toelating tot de vereniging geschiedt door aanmelding bij het bestuur, tenzij het bestuur heeft besloten tot een ledenstop. ­Bij aanmelding van personen die de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt dient van de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) te blijken.                                                                –

BE-EINDIGING LIDMAATSCHAP. 

Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt:
­a. door overlijden van het lid;
­b. door schriftelijke opzegging door het lid, met inachtneming van –­een opzegtermijn van één maand;
door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging;–­deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ­lid maatschap te laten voortduren; door ontzetting, welke door het bestuur wordt uitgesproken, doch – uitsluitend wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, –­reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke  wijze         benadeelt;
ingeval van zodanige ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteId;
hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van – het besluit tot ontzetting beroep open op de ledenvergadering; ­gedurende die beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokkene Iid geschorst.
Wanneer een lidmaatschap wordt opgezegd, dient een opzegtermijn -­van één maand in acht te worden genomen.Indien het lidmaatschap na de eerste van de maand wordt beëindigd, blijft de contributie van de lopende en de volgende maand verschuIdigd.

 • Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de aan het lidmaatschap verbonden rechten geheel of ten dele te schorsen, indien en —­voor zolang een lid in gebreke blijft in de nakoming van zijn finan­ciele of andere verplichtingen jegens de vereniging. ­Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door opzegging of ontzetting, eindigt van rechtswege door het verloop van de 1e termijn.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een ­besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. ­RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN. 

Artikel 8. 

1 ) De leden hebben het recht van de door de vereniging geboden faciliteiten gebruik te maken en deel te nemen aan de door of namens haar –­georganiseerde evenementen en activiteiten. ­Een en ander moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder voorwaarden als door het bestuur ter zake zijn of zullen worden gesteld. –

 • De door de leden verschuldigde contributie en eventuele overige bijdragen worden vastgesteld door de ledenvergadering.
 • Het bestuur is bevoegd in naam van de vereniging rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.
 • STATUTENWIJZIGING

Notarissen

HAK & REIN VOS

AFSCHRIFT

Heden, zeventien mei tweeduizend één, verschenen voor mij, meester Remco – van Zwol, notaris gevestigd te Lelystad: ————–­de heer meester Bastiaan Zwaveling, geboren te Leiden op acht juli —-­negentienhonderd éénenzeventig, met kantooradres Meentweg 8, 8224 BP -­Lelystad,———————-­ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: –­vereniging: JEUGD THEATERGROEP LELYSTAD, statutair gevestigd te – Lelystad,————————­Blijkende van gemelde volmacht uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht.———————­De comparant, handelende als gemeld, verklaarde: ———–

“dat bij akte houdende oprichting op elf november negentienhonderd –­achtentachtig, verleden voor meester Jan Cornelis Posch, destijds notaris te – Amsterdam, zijn vastgesteld de statuten van de vereniging: JEUGD –­THEATERGROEP LELYSTAD, statutair gevestigd te Lelystad, (feitelijk gevestigd Kempenaar 09-31, 8231 VC Lelystad) ingeschreven in het -­Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Flevoland – onder nummer 406S6072, hierna te noemen: de vereniging; ——­dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering – gehouden te Lelystad op twee november negentienhonderd—–­negenennegentig rechtsgeldig heeft besloten de statuten van de vereniging – partieel te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht —­exemplaar/uittreksel van de notulen van voormelde vergadering; —­dat ter vergadering het statutair voorgeschreven quorum vertegenwoordigd · was en het besluit is genomen met de vereiste meerderheid van stemmen”. –

De comparant handelend als gemeld, verklaarde in verband hiermee de volgende wijzigingen van de statuten vast te stellen: ————–

 1. Artikel l komt te luiden:—————-­”De vereniging draagt de naam: Flevolandse Theatervereniging J.T.L.”. –
 2. In artikel 3 lid 1 wordt het woord “kinderen” vervangen door “haar leden”. –
 3. In artikel 5 lid 1 wordt de zin “A-leden zijn leden die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen. De minimale leeftijd is zes jaar, de maximale – leeftijd is achttien jaar. Uitzonderingen op deze regel zijn ter beoordeling – van het bestuur.” vervangen door ‘ A leden zijn leden die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen. De minimale leeftijd is zes jaar, er is geen – maximale leeftijd. Uitzonderingen op deze regel zijn ter beoordeling van het bestuur.–
 1. Artikel 16 komt te luiden:–Hel verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één september tot en met éénendertig augustus.
E.       Artikel 17 lid 4 komt te luiden:–­Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.”

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend terwijl diens identiteit door mij, – notaris, is vastgesteld. De verschenen persoon, en, voor zover deze niet dezelfde is, de partij, is door – mij, notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de inhoud van deze akte kennis te nemen.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen –­persoon en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit – deze akte voortvloeien aan de verschenen persoon uiteengezet. —–­Deze heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben – genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de -­verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ­Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte  vermeld.

De volledige statuten en huishoudelijk reglement kunt u inzien in het mededelingenbord wat hangt in de ingang van ons pand of opvragen bij het Bestuur.